VyhledáváníGeodetické fórum

Máte-li na nás dotaz z našeho oboru, vložte
jej do FÓRA .
Budeme-li na něj znát odpověď, rádi vám
na váš dotaz odpovíme.

Geodetické práce


Nabízíme širokou spolupráci firmám i soukromníkům při zajištění veškerých geodetických a kartografických prací na celém území ČR i v zahraničí. Jsme připraveni pro Vás v krátkých dodacích lhůtách provést komplexní zeměměřické práce v interaktivním grafickém zpracování výsledků pro informační systémy. Inženýrská činnost v investiční výstavbě.
Provádíme následující činnosti :

  geodetické a kartografické práce

 • vyhotovení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic (autorizační oprávnění pro ČR)
 • pozemkové úpravy (s autorizačním oprávněním pro ČR)
 • tematické technické mapy velkých měřítek
 • územně plánovací dokumentace - podklady pro projektování
 • budování geodetického bodového pole
 • vytyčování stavenišťních sítí
 • vytyčování liniových staveb, komunikací a produktovodů
 • vytýčení staveb, stavebních objektů a zařízení
 • kontrolní měření v průběhu výstavby
 • vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb
 • zaměření a monitorizace skládek
 • určování kubatur odtěžených a navezených
 • sledování vertikálních a horizontálních posunů a přetvoření staveb a sesuvů
 • zaměření jeřábových drah
 • speciální úkoly inženýrské geodezie
 • zpracování dokumentace a protokolů ve všech žádaných stw
 • odborné poradenství související s právními vztahy k nemovitostem

  speciální práce

 • přesná měření na mostech a ocelových konstrukcích
 • kontrolní geodetické určení prostorových vztahů při dílenských přejímkách a montážních prohlídkách ocelových mostů a jiných konstrukcí
 • bezdotykové měření prostorových objektů sledování objemové naplněnosti skládek, určování objemů nepravidelných prostor
 • zaměření terénu a vytvoření jeho digitálního modelu pro snímání profilů vzhledem ke konečnému průběhu trasy
 • perspektivní a axonometrické pohledy na zaměřený či navrhovaný terén i s objekty
 • návrhy vytyčovacích sítí s optimalizací měřických metod
 • poddolovaná a svážná území: vyhodnocení stability polohy geodetických sítí, pohyby a deformace objektů, zavádění předpokládaných poklesů do terénu a porovnání se skutečnými pohyby
 • přesné měřické v kolejišti
 • přesné práce při montáži ocelových konstrukcí a konzultace k technologickým postupům montáže
 • vytyčování všech druhů chráněných území, biokoridorů a všech prací z hlediska ochrany životního prostředí
 • vytyčování a zaměřování všech druhů vodních staveb

  výpočetní práce

 • digitalizace grafických map (vektorově, rastrově)
 • digitalizace výškopisu do matematického prostorového modelu
 • speciální velkoplošné transformace
 • vyhodnocení sklonitosti a expozice svahů terénu
 • výpočty kubatur
 • vyhodnocování etapového měření posunů a deformací
 • výpočetní práce v kolejích (vyrovnání koleje, poloha koleje na mostech)