VyhledáváníGeodetické fórum

Máte-li na nás dotaz z našeho oboru, vložte
jej do FÓRA .
Budeme-li na něj znát odpověď, rádi vám
na váš dotaz odpovíme.

Pojmy katastru nemovitostí

geometrický plán
vytyčení hranice pozemku
věcné břemeno
pozemek
parcela
stavební parcela
budova
výměra parcely
číslo listu vlastnictví
potvrzení geometrického plánu
katastrální mapa
ortofotomapa
bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)
Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)

Pojmy inženýrské geodézie

geodetické podklady pro projektování staveb
vytyčování, vytyčení
vytyčovací výkres
protokol o vytyčování, vytyčovací protokol
geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby
posun
přetvoření (deformace)
sedání
sesuv
Balt - po vyrovnání (Bpv) (výškový systém)
Kolaudační rozhodnutí

Rozhodnutí stavebního úřadu podle stavebního zákona platného do konce roku 2006 a správního řádu, kterým se na žádost stavebníka legalizuje existence stavby a způsob jejího využití v souladu se stavebním povolením. Kolaudační řízení se vede a kolaudační rozhodnutí vydává také vždy, mění-li se způsob využití dříve kolaudované stavby. Podle platného stavebního zákona se stavba užívá na základě oznámení o zahájení užívání nebo na základě kolaudačního souhlasu u stavby pro veřejné účely (například škola, nemocnice, divadlo, muzeum, dopravní komunikace apod).

Kolaudační souhlas