VyhledáváníGeodetické fórum

Máte-li na nás dotaz z našeho oboru, vložte
jej do FÓRA .
Budeme-li na něj znát odpověď, rádi vám
na váš dotaz odpovíme.

Pojmy katastru nemovitostí

geometrický plán
vytyčení hranice pozemku
věcné břemeno
pozemek
parcela
stavební parcela
budova
výměra parcely
číslo listu vlastnictví
potvrzení geometrického plánu
katastrální mapa
ortofotomapa
bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)
Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)

Pojmy inženýrské geodézie

geodetické podklady pro projektování staveb
vytyčování, vytyčení
vytyčovací výkres
protokol o vytyčování, vytyčovací protokol
geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby

Zakreslení polohových a výškových změn do prováděcích projektů nebo do jednostupňového projektu podle skutečného provedení stavby; u staveb, u kterých jsou účastníci stavby povinni zajistit odborný výkon geodetických prací autorizovanými geodety a kartografy, je geodetickou součástí dokumentace skutečného provedení stavby samostatné souborné zpracování výsledků zaměření dokončených staveb, obvykle ve formě postupně vyhotovované tematické mapy velkého měřítka

posun
přetvoření (deformace)
sedání
sesuv
Balt - po vyrovnání (Bpv) (výškový systém)
Kolaudační rozhodnutí
Kolaudační souhlas