VyhledáváníGeodetické fórum

Máte-li na nás dotaz z našeho oboru, vložte
jej do FÓRA .
Budeme-li na něj znát odpověď, rádi vám
na váš dotaz odpovíme.

Pojmy katastru nemovitostí

geometrický plán
vytyčení hranice pozemku
věcné břemeno
pozemek
parcela
stavební parcela
budova
výměra parcely
číslo listu vlastnictví
potvrzení geometrického plánu
katastrální mapa

Polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechna katastrální území a všechny nemovitosti, které jsou předmětem katastru (s výjimkou bytů a nebytových prostorů). Pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků; stavby se zobrazují průmětem svého vnějšího obvodu na terén.

ortofotomapa
bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)
Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)

Pojmy inženýrské geodézie

geodetické podklady pro projektování staveb
vytyčování, vytyčení
vytyčovací výkres
protokol o vytyčování, vytyčovací protokol
geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby
posun
přetvoření (deformace)
sedání
sesuv
Balt - po vyrovnání (Bpv) (výškový systém)
Kolaudační rozhodnutí
Kolaudační souhlas