VyhledáváníGeodetické fórum

Máte-li na nás dotaz z našeho oboru, vložte
jej do FÓRA .
Budeme-li na něj znát odpověď, rádi vám
na váš dotaz odpovíme.

Pojmy katastru nemovitostí

geometrický plán

Technický podklad pro zobrazení předmětu zápisu do souboru geodetických informací nebo pro vymezení rozsahu věcného břemena, zatěžuje-li věcné břemeno pouze část pozemku. Je součástí listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí. Vyhotovuje se vždy na základě výsledků geodetických prací v terénu a obsahuje grafické zobrazení nemovitosti před změnou a po ní a další údaje podle stanovených požadavků.

vytyčení hranice pozemku
věcné břemeno
pozemek
parcela
stavební parcela
budova
výměra parcely
číslo listu vlastnictví
potvrzení geometrického plánu
katastrální mapa
ortofotomapa
bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)
Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)

Pojmy inženýrské geodézie

geodetické podklady pro projektování staveb
vytyčování, vytyčení
vytyčovací výkres
protokol o vytyčování, vytyčovací protokol
geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby
posun
přetvoření (deformace)
sedání
sesuv
Balt - po vyrovnání (Bpv) (výškový systém)
Kolaudační rozhodnutí
Kolaudační souhlas